1887
PDF

Abstract

Faylar, rezervuardaki temel heterojenliklerden biridir. Hidrokarbonlar için ya bir kapan ya da akış yolu oluşturabilirler. ‘Fay Sızdırmazlık Analizi’ hem arama şirketleri hem de yapısal jeoloji araştırmacıları için fay karakterlerini daha iyi anlamada en önemli konulardan biridir. Fayların geçirimsizlik kapasitelerinin tahmininde farklı yöntemler geliştirilmiştir. Ancak, araştırmacılar tarafından fayların geçirimsizliği ile rezervuar bölümlendirilmesi konusuna yeteri kadar önem verilmemiştir. Fay geçirgenliği, faya komşu fasiyeslerin litolojisine olduğu kadar, fay zonunun kum/şeyl içeriğine de bağlıdır. Sızdırmazlığa etki eden pek çok süreç olsa da, sıvı göçünü etkileyen fay zonu bileşimi bunlar arasında en önemlisidir. Meksika Körfezi (ABD)’nde yer alan Main Pass 138 isimli sahanın log dataları, fay geometri ve sızdırmazlığının belirlenmesinde sismik ve kuyu verisi birlikte yorumlanarak bir yöntem oluşturulmuş ve bunlar kuyu basınç ve üretim verisi ile karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada, Newfield Exploration Company (NEC)’ye ait Main Pass Block 138 (MP138) üretim sahasından, 3 boyutlu (3B) sismik, 21 kuyudan alınmış GR, SP ve rezistivite logları, bazı kuyuların basınç ve üretim verisi kullanılmıştır. Kuyu logları, Petra (Geoplus) programı kullanılarak yorumlanmış ve korele edilmiştir. Daha detaylı korelasyon yapabilmek ve kum/şeyl oranlarını saptamak için VSH (şeyl hacim) logları oluşturulmuştur. Bu loglar, saha genelinde litolojilerin belirlenmesine ve kil hacimlerinin hesaplanmasına katkı sağlamıştır. Loglar ve check-shot verisi ile birlikte 6 büyük normal fay ve seviyeler Seisworks-3D (Landmark) programı kullanılarak yorumlanmıştır. Bu seviyeler, en önemli üretken kum paketlerinin de dahil olduğu Senozoyik yaşlı 15 seviyedir. Fay sızdırmazlık analizi için TrapTester programında ‘Shale Gouge Ratio (SGR)’ algoritması kullanılmıştır. SGR hesaplaması, fay zonundaki şeylli malzemenin oranını tahmin etmeye yarayan bir algoritmadır. Fristad et al. (1997), Yielding et al. (1997) and Freeman et al. (1998) tarafından tanımlanmıştır. Algoritma, fay yüzeyindeki her bir noktadan kayan kayaç hacmindeki şeyl veya kil içeriğini hesaplamaktadır (Şekil 1; Yielding et al., 1997; Freeman et al., 1998). MP138 sahasındaki yorumlanan önemli fayların hepsi KD-GB doğrultulu tuz ile ilişkili bir genişleme tektoniğine bağlı bir sistemin ürünleridir. Tuz yorumlanmamış olmamasına rağmen literatürden bu fayların tuz tektoniğinden etkilendiği bilinmektedir. Fayların atımı 50-500 ft (15-152 m) arasında değişmektedir. 1’den 6’ya kadar numaralanan fayların çoğunun SGR yöntemi ile yapılan analize göre geçirimsiz olduğu ortaya konulmuştur. Fay 3’ün (Şekil 2) fay 1’e (Şekil 3) göre daha çok sızdırma kapasitesi vardır. Atımı diğerlerine göre fazla olan fay 1’in geçirimsizlik kapasitesi de diğerlerine göre fazladır. Fay 2, 4 ve 6 için kuyu verisi yeterli olmasa bile onların da geçirimsizlik özelliği olduğu ortaya çıkmıştır. Şeyl içeriği, SGR hesaplamalarını etkileyen en önemli faktördür. Fay zonunda şeyl oranı fazla olan bölgelerin sızdırmazlığı da fazladır. Bu çalışmada, sadece fay 1 ve 3 için basınç verisi analiz edilebilmiştir. Basit basınç kalibrasyonu yöntemine göre 16500A1, A4ST ve A6 kuyularının üretim verisi ile fay 1’in sızdırmazlık kapasitesi sonucu uyumlu, fay 3’ün uyumsuz çıkmıştır. Bu çalışmada fay geçirgenlik analizi yapılırken, şeyl içeriği ve kılcal basıncın etkileri yanında, fay atımlarının, kayaç özelliklerinin ve hidrokarbon kolonunun yüksekliğinin de önemi vurgulanmıştır. Basınç ve üretim verisi, geçirimsizlik tahminlerini doğrulamada yetersiz kalsa da, çalışmada mümkün olduğunca çok etmen test edilerek, belirsizlikleri ve riskleri azaltmak amaçlanmıştır. Elde edilen analiz sonuçlarının, MP138 sahasının geliştirilmesinde ve benzer fay sistemlerinin anlaşılmasında önemli etkileri olabilir.

Loading

Article metrics loading...

/content/papers/10.3997/2214-4609-pdb.380.120
2013-05-15
2023-09-28
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/papers/10.3997/2214-4609-pdb.380.120
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error