1887

Abstract

Tuz Gölü havzası kuzey kenarı Tuz Gölü Fay Zonu, batıda Altınekin Fayı, doğuda Bor-Niğde Fayı ile kontrol edilmiş olan ve Orta Anadolu’da yer alan iç basenlerin en büyüklerinden biridir. Bu havza; kendisine has bazı farklı özellikler içermesine rağmen diğer iç havzalardaki gibi Üst Maestriştiyen- Eosen döneminde denizel çökeller, Oligosen- Kuvaterner aralığında ise gölsel ve akarsu çökelleri ile temsil olunmuştur. Tuz Gölü Havzasının temeli kuzeyde Kırşehir Bloku ile güneyde Torid Levhası ve aralarında yer alan Neotetis’in koluna ait ofiyolit ve ofiyolitli melanj ile bunları kesen mağmatik sokulumlardan oluşmaktadır. Bu temel üzerinde Üst Maestriştiyen’de açılma tektoniği gelişmeye başlamış ve havzada karasal ve denizel istifler çökelmiştir. Paleosen’de açılma tektoniği yeniden aktif olmuş ve Paleosen denizel çökelleri Üst Maestriştiyen birimlerini açısal uyumsızlukla örtmüştür. Paleosen denizi Alt Eosen’de de devam etmiştir. Alt Eosen sonunda sıkışma tektoniği etkili olmaya başlamış ve kalıntı denizde Orta Eosen’den itibaren alttan üste doğru sığ-derin-sığ ve evaporitik lagüner ortama geçen denizel birimler, Alt eosen yaşlı birimler üzerinde açısal uyumsuz olarak çökelmiştir. Bu özelliği ile Çankırı Havzası’na benzemektedir. Üst Eosen sonunda Tuz Gölü Fay Zonu, Ecemiş Fay Zonu, Sultanhanı-Esikşehir Fay Zonu ve Karapınar Fay Zonu gibi yanal atımlı faylar aktif olmaya başlamış bölgede sıkışma rejimi oluşturarak kuzeye doğru binik yapılar geliştirmiştir. Oligosen’de yanal atımlı faylara bağlı olarak gelişen graben ve yarı grabenlerde Oligosen- ve Miyosen yaşlı karasal ve evaporitik gölsel birimler çökelmiştir. Bu dönem sonunda yanal atımlı faylar yeniden aktif olmuş ve hem tuz tektoniği, hem de sıkışma tektoniği Oligosen yaşlı birimleri etkilemiştir. Miyosende oluşan çukurluklarda gölsel karbonat-kırıntılı istifler ile kömür ardalanması çökelmiştir. Üst Miyosen-Pliyosen’de yanal atımlı faylara bağlı olarak gelişen graben ve yarı graben tipi göllerde karbonat, kırıntılı, evaporit, ve tüf çökelmiştir. Yanal atımlı faylar günümüze kadar aktivitelerini sürdürmüşlerdir. Miyosen ve Pliyosen yaşlı birimler, kaynak kaya özellikli karbonat ve bitümlü şeyller içermektedir.

Loading

Article metrics loading...

/content/papers/10.3997/2214-4609-pdb.380.76
2013-05-15
2024-05-26
Loading full text...

Full text loading...

/content/papers/10.3997/2214-4609-pdb.380.76
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error