1887

Abstract

Summary

Features of the development of the Ach6 object at the Imilorskoye field using multi-stage fracking technologies. Problems, technological solutions

Loading

Article metrics loading...

/content/papers/10.3997/2214-4609.201901894
2019-05-27
2020-07-05
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. ЧуйкоА.И.
  Разработка программы опытно-промышленных работ по технологии повторного управляемого ГРП / ЧуйкоА.И., МихинА.С., МеттД.А. // ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг». – М., 2012.
  [Google Scholar]
 2. ЛатыповИ.Д.
  Переориентация азимута трещины повторного гидроразрыва пласта на месторождениях ООО «РН-Юганскнефтегаз» / ЛатыповИ.Д., БорисовГ.А., НикитинА.Н., КардымонД.В. // Нефтяное хозяйство. – 2011. – № 6 – С. 34–38.
  [Google Scholar]
 3. ВалеевА.С.
  Повышение эффективности гидроразрыва в условиях высокой обводненности пласта БВ8 Повховского месторождения / ВалеевА.С., ДулкарнаевМ.Р., СалимовФ.С., БухаровА.В., КотеневЮ.А. // Нефтегазовое дело. – 2014. – № 6. – С. 154–172.
  [Google Scholar]
 4. БухаровА.В.
  Внедрение перспективных технологических решений при проведении МГРП на объекте БВ7 Южно-Выинтойского месторождения / БухаровА.В., СенцовА.Ю., РодионовА.В., АстафьевД.А., МальшаковЕ.Н. // Геология, геофизика, и разработка нефтяных и газовых месторождений. – 2017. – № 9. – С. 69–76.
  [Google Scholar]
 5. ChuykoA.I.
  Razrabotka programmy opytno-promyshlennykh rabot po tekhnologii povtornogo upravlyayemogo GRP / ChuykoA.I., MikhinA.S., MettD.A. // OOO “LUKOYL-Inzhiniring”. – M, 2012.
  [Google Scholar]
 6. LatypovI.D.
  Pereoriyentatsiya azimuta treshchiny povtornogo gidrorazryva plasta na mestorozhdeniyakh OOO “RN-Yuganskneftegaz” / LatypovI.D., BorisovG.A., NikitinA.N., KardymovD.V. // Neftyanoe khozyaistvo. – 2011. – № 6 – S. 34–38.
  [Google Scholar]
 7. ValeevA.S.
  Povysheniye effektivnosti gidrarozryva v uskoviyakh vysokoy obvodnennosti plasta BV8 Povkhovskogo mestorozhdeniya / ValeevA.S., DulkarnayevM.R., SalimovF.S., BukharovA.V., KotenevYu.A. // Neftegazovoe delo. – 2014. – № 6. – S. 154–172.
  [Google Scholar]
 8. BukharovA.V.
  Vnedreniye perspektiyvnykh tekhnologicheskikh resheniy pri provedenii MGRP na ob”yekte BV7 Yuzhno-Vyintoyskogo mestorozhdeniya / BukharovA.V., SentsovA.Yu., RodionovA.V., Astaf’yevD.A., MalE.N. // Gelogiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozdeniy. – 2017. – № 9. – S. 69–76.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/papers/10.3997/2214-4609.201901894
Loading
/content/papers/10.3997/2214-4609.201901894
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error